Oulun yliopistolla kouluttauduttiin saavutettavuuskriteeristön saloihin

Hankkeessa kehitettävän saavutettavuuskriteeristön valmistuttua olemme päässeet siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli kriteeristökoulutusten pitämiseen. Niitä on pidetty sekä webinaarien muodossa että paikan päällä eri korkeakouluissa. Maanantaina 14.10 oli vuorossa Oulun yliopisto, jossa allekirjoittanut veti koulutuksen yhdessä hankkeen ykköspaketissa työskentelevän Tiina Kemppaisen kanssa. Suunnittelutyössä ja koulutustilaisuudessa oli mukana myös niin ikään OHO-hankkeessa työskentelevä Kaisa Karhu. Tilaisuus alkoi Marko... Continue Reading →

Kysymys joustavuudesta puhuttaa opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa

OHO-hankkeessa toteutimme vuoden 2018 aikana saavutettavuuskyselyt suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, opetushenkilöstölle sekä ylimmälle johdolle. Raportti kyselyistä näkee päivänvalonsa loppuvuoden aikana, mutta jo tässä vaiheessa nostan esiin yhden selkeän kyselyvastauksissa painottuneen teeman: joustavuuden. Joustavuus nimittäin nousi kyselyissä esiin lukuisissa vastauksissa. Tällä vastaajat tarkoittivat muun muassa mahdollisuuksia yksilöllisiin järjestelyihin esimerkiksi tentin tekemisessä sekä joustamista palautuspäivämäärissä ja läsnäolokysymyksissä. Aihe... Continue Reading →

Verkkokurssilta saavutettavuusoppia kaikille

Arvoitus: Mikä se on, joka kestää kolme kuukautta, on viiden opintopisteen laajuinen ja jolle on ilmoittautunut opiskelijaksi lähes 100 henkilöä? No, se on tietysti OHO!-hankkeessa pilotoitava verkkokurssi, joka käynnistyy maanantaina 9.9. Pohjana hankkeessa luotu saavutettavuuskriteeristö Verkkokurssin sisällöllisenä ohjenuorana on ollut hankkeessa luodun saavutettavuuskriteeristön kahdeksan eri osa-aluetta: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri Fyysinen ympäristö Digitaalinen saavutettavuus Viestintä... Continue Reading →

Selektiivinen mutismi – ahdistavan vaikea puhua

Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus näyttäytyy täysin puhekykyisillä ja -taitoisilla lapsilla tai nuorilla niin, että he puhuvat ongelmitta tietyissä ja vaikenevat täysin eli ovat kyvyttömiä puhumaan toisissa tilanteissa. Lapsen oma ääni vaikenee. Ongelma ei johdu erityisistä kielellisistä vaikeuksista, vaan kyseessä on lähinnä ahdistuneisuushäiriöksi luokiteltava asia. Valikoivan puhumattomuuden tekee hyvin haasteelliseksi se, ettei siihen olla kehitetty... Continue Reading →

ProMot-menetelmä opiskelumotivaation tueksi

Opiskelumotivaation arviointiin ja ohjaamiseen tarkoitetun ProMot-menetelmän kehitys jatkuu Turun yliopistossa kesäisissä tunnelmissa. Toukokuussa Turun yliopiston opiskelijoille lähetettiin kysely, johon vastasi noin 2000 opiskelijaa. Nyt vuorossa on kerätyn normiaineiston analysointi ja menetelmän palautemekanismin rakentaminen ViLLE-oppimisalustalle. Opiskelijoiden näkemyksiä opiskelumotivaatiosta ja siihen liittyvästä palautteesta kartoitetaan osana menetelmän kehitystä. Kuulemme mielellämme myös lukijoiden ajatuksia ja pohdintoja aiheeseen liittyen. Aurajoen... Continue Reading →

Mitä lukemisen taidon ja matematiikan oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan?

Taustaa Oppimisvaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, vieraissa kielissä ja matematiikassa johtuvat yleensä yksilön synnynnäisistä ominaisuuksista. Oppimisen pulmilla on usein perinnöllinen tausta ja ne johtuvat erilaisista tavoista oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Taustalla voi olla edellä mainittujen syiden lisäksi ongelmia muistin rakenteessa sekä toiminnassa, keskittymisessä sekä toiminnanohjauksessa ja ajankäytön hallinnassa. Pelkästään spesifin lukemisen taidon ja matematiikan oppimisvaikeuden kanssa... Continue Reading →

TAMKin opiskelijoiden näkemyksiä saavutettavuudesta

OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeessa toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoille verkkopohjainen saavutettavuuskysely tammi-maaliskuussa 2019. Opiskelijamäärään suhteutettuna kyselyn vastausprosentti jäi valitettavan pieneksi, mistä syystä tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Samalla ne kertovat kuitenkin opiskelijoiden ajatuksista ja mielipiteistä sekä antavat pohjaa kehittämistyölle eri osa-alueilla. Tällä tavoin onnistuimme myös täsmentämään aiemmissa kyselyissä saamaamme tietoa.... Continue Reading →

OHO!lla kohti käänteistä opetusta

OHO!-hanke tukee kehittäjäopettajien työtä. Jyväskylän yliopiston kemian lehtorit Ari Kiviniemi, Satu Mustalahti ja Jussi Ahokas ovat tyytyväisiä ryhmäopiskelun tuloksiin. ”Jatkamme kohti käänteistä opetusta”, kolmikko kertoo. Lue lisää Kemia-lehdestä.

Up ↑