HYVÄÄN ALKUUN

(Kokonaisuuden vetäjänä toimii Oulun yliopisto)

TAVOITTEET:

 1. Preorientaation ja orientoivien/johdantokurssien kehittäminen (UEF)
 2. Omaopettajatoiminnan (opettajatuutori)- ja vertaisohjauksen kehittäminen (Oulun yliopisto, Lapin yliopisto)
 3. Työelämänäkökulman huomioiminen opintojen alusta alkaen (LUT)

1. Preorientaation ja orientoivien/johdantokurssien kehittäminen

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO (UEF)

 • Tuutoreiden prosessikoulutusmalli
 • Tutkimusorientoitunut lähestymistapa: Review –tutkimus alkuvaiheen ohjauksesta, korkeakoulujen hyvien käytänteiden ja fuksikyselyjen kartoitus
 • Oppiaineyhteistyö: osallistavat ja monimuotoiset työskentelymenetelmät kehittämistyössä ja oppiaineiden tuutorivastaavien ja oppiainetuutoreiden tapaamisissa sekä tulopalveluiden koulutuksissa
 • Orientaation kehittäminen ja pedagogiset lähtökohdat: orientoituminen käynnistyy jo heti opiskelupaikan saamisen jälkeen kesäkuun lopulla orientoivan verkkomateriaalin avulla.

KAMU – uuden opiskelijan verkkomateriaali

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/

 • Oppiaineet ottavat vastaan uudet opiskelijat (keskitetyt palvelut tukevat )
KUVA: KAIKILLE YHTEINEN ORIENTAATIO ENNEN JA NYT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

Tuutorikoulutus

 • UEF opintopalvelut koordinoi ja kouluttaa tuutoreita. Tuutoroinnista ei makseta erikseen palkkiota, tehtävä on opinnollistettu.
 • Koulutuksessa haetaan prosessikoulutusmuotoa, joka tukee tuutoriksi kasvamista ja kehitystä. Menetelmät rakentuvat toiminnallisen aikuspedagogiikan periaatteille:
  • Aikuisten kokemus, sen reflektointi ja jakaminen toisen kanssa on keskeistä oppimisessa (esim. Kolb, Moreno). Toiminnallisissa menetelmissä yhdistyvät tunne, äly, kehollisuus, toiminta, puhe ja jakaminen. Toiminnallisuus on lähtökohta ja perusta oppimiselle.
 • Toiminnallisuuden kautta päästään käsiksi yhdessä oppimiseen ja tunnistamaan taitoja, joita tuutorina tarvitaan

Koulutukset – mitä 2 op sisältää?

 • Koulutustilaisuudet yht. 27 h
  • Tuutoristart 4 h. ”Minä tuutorina” > Orientoituminen tuutorin rooliin ja vastuuseen
  • Tuutoricamp (2 päivää: Rastikoulutusta pienryhmissä) Tuutorinnissa tarvittavien taitojen kehittäminen, yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen. Mukana muun muassa YTHS, kielikeskuksen opettajat, ISYY ja kampuspappi. Tavoitteena tuutorisuunnitelman teon käynnistyminen, kesäajan viestinnän suunnittelu yms.
  • Tuutorifact elokuussa (1päivä): Mitä asioita täytyy muistaa fuksille kertoa? Suunnitelmien ja verkkomateriaalien tarkistaminen.
 • ”Tuutorichek” – välitapaaminen (syyskuun loppu)
 • Tuutorithanks – kiitosilta (seraavan vuoden tammikuussa). Palkitaan ”ässätuutorit” ja jaetaan todistukset.
 • Oppiainekohtaiset tapaamiset 4 h: Oman oppiaineen keskeiset käytännöt ja yhteistyö omassa oppiaineessa.
  • Itsenäinen työskentely, oppimistehtävät sekä palautteenanto yht. 23 h
  • Erillisellä 1 op opintojaksolla varsinainen tuutoroinnin toteuttaminen (väh. 10 h)> Tavoitteena nostaa opintopistemäärä 2op ja edellyttää, että tuutorointi jatkuisi kaikilla vielä pidemmälle syksyyn. (Osa tuutoreista tekee ”vapaaehtoistyönä” paljon enemmän, kuin mitä pistemäärä edellyttäisi). Tästä palautetaan tuutorointiraportti saadakseen pisteet. Raportit tarkastetaan oppaineissa tuutorivastaavien toimesta.

Verkostoyhteistyötä vertaistuutorien ja heidän kouluttamisen ympärillä

Tuutorikouluttajatapaamiset > kouluttajaverkosto

 • Seniorituutorit mukana: entisiä tuutoreita, jotka edustavat opiskelijaa kaikissa suunnitteluvaiheissa, ovat käytännön apuna kouluttajille ja vertaistuutoreille. Seniorituutorit pitävät myös syksyllä snäpchattiä uusille opiskelijoilla, pitävät neuvontapistettä ensimmäisinä orientaatiopäivinä yms. Seniorituutorointi opinnollistettu: 1-2op. Suoritetaan raportilla.
 • Oppiaineiden tuutorivastaavien koulutus- ja keskutelutilaisuudet.
 • UEF opintopalvelut myöntää tuutorikoulutuksen opintopisteet, oppaine antaa opintopisteet tuutorina toimimisesta

Havaintoja tähän mennessä…

 • Oppiainekokemus on tärkeä ja keskeinen opintopolun hyvälle alulle
 • Opiskelijakokemusta määrittää ikä ja aiemmat opinnot:
  • Opiskelumotivaatio koetuksella nuorilla aloittavilla kandivaiheen opiskelijoilla, mutta he myös kiinnittyneitä opintojen alkuvaiheen toimintaan
  • Vanhemmat opiskelijat saavat/osaavat hakea (?) ohjausta ja tukea henkilökunnalta
 • Opiskelijakokemuksessa on yksilöllisiä vivahteita, jotka määrittävät osallisuuden kokemusta
 • Kehittämisvaiheessa se, mitä yhteistä ja mitä eroavaisuutta on kv-tuutorien tehtävällä ja koulutuksella, myös maisteriohjelmien vertaistuutorointi ja siirto-opiskelijoiden huomioiminen.
 • Vertaistuutoroinnin kiinnittäminen oppaineen alkuohjauksen kokonaisuuteen keskeinen tavoite: opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen yhteistyö, ainejärjestöjen rooli ollut vahva tuutoroinnissa.

YHTEYSTIEDOT

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, tuija.pasanen@uef.fi Suunnittelija Niina Rissanen, niina.rissanen@uef.fi Projektitutkija Päivi Rosenius, paivi.rosenius@uef.fi Opintopsykologi Katri Ruth, katri.ruth@uef.fi


2. Omaopettajatoiminnan (opettajatuutori)- ja vertaisohjauksen kehittäminen

OULUN YLIOPISTO

Omaopettaja on lähiohjaaja, joka käy säännöllisesti ”kehityskeskusteluita” opiskelijan kanssa Tukee opinnoissa pysymistä ja tavoitteellista opiskelua

Omaopettajatoiminnan linjaukset

 • Jokaisella aloittavalla opiskelijalla tulee olla nimetty omaopettaja
 • 3h/opiskelija /vuosi
 • Yksilö/ryhmäohjausta
 • Opintojen seuranta, opintojen sujuvoittaminen
 • Työelämänäkökulman esilletuomista (työelämärelevanssi)

Omaopettajan tehtävien määrittely

 • Korostetaan HOPS-ohjausta
 • Yhteistyö pienryhmäohjaajan (opiskelijatuutorin) kanssa
 • Sitoutumisen ja kiinnittymisen tukeminen opiskeluun, opintoihin ja yliopistoon

Omaopettajan muistilista

 • Päätetty: omaopettaja hyväksyy Hopsit
 • Enemmän käytännön toimintaohjeita
Hopsin rooli osana opiskelua ja ammatillista kasvua

MITÄ ON JO TEHTY:

 • Omaopettaja (opettajatuutori)- koulutuksien kehittäminen
 • Maisterivaiheen omaopettajakoulutuksen suunnittelu (EN)- maisterivaiheen HOPS, painopiste gradu/DI: prosessin käynnistämisessä sekä työelämäasioissa, ensimmäinen koulutus 2017 joulukuussa
 • Omaopettajakoulutus- Flipped Learning: ennakkomateriaalia -> koulutuksessa työstetään ohjaussuunnitelmia ja perehdytetään käytännön asioihin
 • Tukimateriaalia omaopettajille: työkalupakki; videot- tehtävät opiskelijoille- ohjeet omaopettajille työskentelyä varten
 • Yhteinen koulutus opettaja- ja opiskelijatuutoreille- alkuvaiheen ohjaus muodostaa ehjän kokonaisuuden
 • Osaaminen nähdään oppimisen toiminnallisena puolena: Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat työllistymisen avaimia. Vaatii harjoittelua.
 • Osaamisportfolio- mitä osaan jo tehdä?

Yhteystiedot: Kaisa.karhu@oulu.fi


LAPIN YLIOPISTO

Opiskelija- ja opettajatuutoreiden yhteistyön
kehittäminen

Opiskelija- ja opettajatuutoreiden rekrytointi: kaikki tuutorit rekrytoidaan keväällä -> yhteiskoulutus

Koulutustilaisuudet tiedekunnittain kaikille tuutoreille; tavoitteena yhteistyön edistäminen ja työnjaosta sopiminen. Koulutuksen teemat: arvot, yhteisöllisyys ja odotukset

Perehtyminen korkeakouluopintoihin -opintojakso: yhteinen opintojen alkuvaiheen orientaatioon verkkopohjainen opintojaksototeutus
Sisällöt: tutustuminen korkeakouluun, opiskelutaidot ja -tekniikat, tiedonhankinta, yhteisöllisyys, esteettömyys, opiskelujärjestelmät

Yhteystiedot: merija.timonen@ulapland.fi3. Työelämänäkökulman huomioiminen opintojen alusta alkaen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Opiskelijan yliopisto-opiskeluun kiinnittymisen sekä työelämävalmiuksien kehittymisen tukeminen opettajatuutoroinnilla koko opintopolun ajan

Opettajatuutoroinnin kehittäminen osana Johdatus yliopisto-opiskeluun –opintojaksoja

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden orientaation ja tuutoroinnin vaiheet

FIND YOUR CAREER- itseopiskelumateriaalit moodlessa

Find your career- verkkomateriaali

Yhteystiedot: mari.trinidad@lut.fi, elina.hannikainen-himanen@lut.fi

Up ↑