Utveckling av högskola för alla

Projektet OHO! är ett spetsprojekt som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pågår till slutet av 2019. Projektet koordineras av Jyväskylä universitet och 10 högskolor deltar. Projektet omfattar tre delar, varav en har temat tillgänglighet.

Högskoleutbildningens tillgänglighet har getts en vid tolkning i projektet. Med tillgänglighet avses här hur väl högskolans lokaler, elektroniska system, inlärningsmiljöer, undervisningsmetoder och attitydklimat möjliggör delaktighet och likabehandling för studerande som är olika till sina personliga egenskaper och som befinner sig i olika livssituationer.

Projektet inleddes med en utredning om vilken information högskolornas webbplats ger om tillgängligheten vid läroanstalterna. Det framkom att informationen är mycket knapphändig, om det alls finns någon.

Därtill genomfördes enkäter om tillgängligheten. Dessa enkäter riktades till högskolornas studerande, undervisningspersonal och ledning.

Utvecklingsbehov fanns bland annat i fråga om lokalarrangemangen, tillgängligheten till elektroniska system och kommunikationen. Dessutom efterlyste lärarna mera information om hur olika begränsningar påverkar studierna och därmed hur undervisningen borde planeras och genomföras. Undervisningspersonalen och ledningen nämnde bristen på resurser, även om det finns en vilja att genomföra utvecklingsarbete.

Mitt arbete inom projektet har bland annat bestått av att utreda vilka olika utmaningar studerandena står inför i fråga om högskolornas tillgänglighet och hur de upplever att tillgängligheten kunde utvecklas till exempel med tanke på den fysiska omgivningen, undervisningen och kommunikationen.

Lärarnas informationsbehov har projektet försökt svara mot med hjälp av webbinarier. Syftet med dem är att ge personalen verktyg för att skapa en mera tillgänglig högskola än tidigare. Andra kanaler för spridning av information har varit exempelvis podcaster, artiklar och seminarieframträdanden.

Ett konkret resultat av projektet är de tillgänglighetskriterier som utarbetats till stöd för högskolornas utvärdering och utveckling av tillgängligheten. Målet är att dessa kriterier används som stöd vid utvecklingen av högskolan och dess olika delområden samt som en del av kvalitetssystemet. Jag har glädjen att få delta även i detta arbete.

Redan nu vågar jag säga att vi har åstadkommit en hel del och att högskolornas kunnande inom tillgänglighetsfrågor samt de olika aktörernas samarbete har utvecklats och breddats. Det är ändå skäl att minnas att utvecklingsarbetet även på det här området är en fortgående process. Därför utmanar jag nu också kommunsektorn att delta i talkoarbetet!

Skribent

Marko Jääskeläinen, projektexpert

Företagare, Accessia Consultingexternal link

Marko arbetar med tillgänglighet både i OHO-projektet med utveckling av högskolor och i konsultfirman Accessia Consulting. För Marko är tillgänglighet särskilt intressant då det finns i allting, om man bara kan se saken från en annan synvinkel.

Up ↑