Pedagogiikalla hyvinvointia

Yhteisöllisyyden koulutussarjoja ja tutkimusperustaisia mittareita

Kokonaisuuden vetäjänä toimii Jyväskylän yliopisto.

Opiskelijoiden osallistaminen yhteisöllisellä pedagogiikalla

  • Yhteisöllisyyttä edistävien pedagogisten mallien kehittäminen eri tieteenalojen yliopisto-opetukseen opettajaverkoston avulla ja vaikuttavuus oppimisen ja opiskelijahyvinvoinnin kannalta
  • Opettajille koulutussarja, jossa kehitetään opettajan hyvinvointi-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmäosaamista ja toimijutta tukevaa pedagogiikkaa (Jyväskylän yliopisto)
  • Opiskelijan ylikuormittumisen syiden kartoittaminen ja toimintamallien kehittäminen ylikuormituksen purkamiseen opetus- ja oppimistilanteissa: järjestäjän, opettajan ja opiskelijan näkökulmat (Aalto yliopisto)

Opiskelukyky, -motivaatio ja -taidot

  • Opiskelun taitokartta -kokonaisuuden edelleen kehittäminen ja tulosten julkaiseminen hyödyntämään opiskelijan ohjausprosessia
  • Ohjauskäytänteiden kehittäminen ja organisaation osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen opiskeluhaasteita kokevien opiskelijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi (Jyväskylän yliopisto)
  • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskelukyvyn ja –taitojen kartoittaminen. Kartoituksen perusteella ohjaustoiminnan (luennot, ryhmänohjaukset, yksilöohjaukset) kehittäminen ja kohdentaminen havaittujen tarpeiden mukaan (Tampereen teknillinen yliopisto)
  • Aalto-yliopiston opiskelijoilla toteutettava AllWell? –opiskeluhyvinvointikysely kartoittamaan opiskelijoiden oppimisen, opiskelukyvyn ja itsesäätelytaitojen tilannetta (Aalto yliopisto)
  • Laaditaan motivaatiokirjallisuuden pohjalta korkeakouluopiskelijalle verkkopohjainen oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline, joka perustuu  motivationaalisiin orientaatiomalleihin (Turun yliopisto)

Oppimisanalytiikka opetuksen, oppimisen ja ohjauksen tukena

  • Analytiikan menetelmät ja välineet opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi (Jyväskylän yliopisto)
  • Analytiikan menetelmiä sovelletaan motivaatiomittarin tuottamaan aineistoon (Turun yliopisto)

Up ↑