PEDAGOGIIKALLA HYVINVOINTIA

(Kokonaisuuden vetäjänä toimii Jyväskylän yliopisto)

TAVOITTEET

 1. Opiskelijoiden osallistaminen yhteisöllisellä pedagogiikalla
 2. Opiskelukyky, -motivaatio ja -taidot
 3. Oppimisanalytiikka opetuksen, oppimisen ja ohjauksen tukena

1. Opiskelijoiden osallistaminen yhteisöllisellä pedagogiikalla

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja ja
kehittäjäopettajaverkosto

Pyritään pedagogiikan ja kohtaamisen keinoin edistämään opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia parantamalla heidän osallisuuden kokemustaan opiskeluyhteisössä

 • Yhteisöllisyyttä edistävien pedagogisten mallien kehittäminen eri tieteenalojen yliopisto-opetukseen opettajaverkoston avulla ja vaikuttavuus oppimisen ja opiskelijahyvinvoinnin kannalta.
 • Opettajille koulutussarja, jossa kehitetään opettajan hyvinvointi-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmäosaamista ja toimijutta tukevaa pedagogiikkaa
 • Taustalla yhteisöllinen oppiminen (mm. Dillenbourg, 1999; Häkkinen 2009) ja yhteisöllinen pedagogiikka (mm. Kauhanen 2011)
  • Ymmärryksen ja merkitysten tavoitteellista rakentamista vuorovaikutuksessa toisten kanssa
  • Vuorovaikutussuhteet ja identiteetin rakentuminen
  • Kyky tehdä yhteistyötä yhteisön hyväksi
  • Opiskelijat yksilöinä ja suhteessa toisiinsa
  • Opettaja ja opiskelija(t)

SISÄLTÖ JA MENETELMÄT

 • 14 h (2+4x3h), keskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä
 • Kouluttajina JYn/OHO!n tutkijoita ja opettajia
 1. Orientoituminen ja tutustuminen
 2. Ryhmädynamiikkaa ja turvallinen ryhmä
 3. Toimijuutta edistävä pedagogiikka
 4. Opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 5. Opiskelijoiden hyvinvointitaitoja tukeva pedagogiikka

KOULUTUSSARJA TULEVAISUUDESSA

 • Pilotoitu kolmesti: Jyväskylän yliopistossa ja Aalto yliopistossa
 • Laadullinen tutkimusaineisto
 • Koettu merkitykselliseksi; tarkempi analyysi tulossa
 • Temaattinen moduli (15 op) JY:n uuteen opetussuunnitelmaan
 • Materiaalia korkeakouluille CSCn Avoimet oppimateriaalit-kirjastoon ?
 • Valtakunnallisesti tarjottava koulutussarja?

Kehittäjäopettajaverkosto-konsepti

Monitieteinen opettajaverkosto, johon kootaan tiedekuntien ja erillislaitosten opettajatiimejä

 • Yksiköt ovat laatineet opetuksen kehittämisen suunnitelman
 • Yliopistotasoinen teema vuosittain
  • Yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikka vuosina 2018 ja 2019
  • Tutkimustukea Koulutuksen tutkimuslaitokselta
 • Verkosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • Olennaista jakaa ja ryhmäytyä
 • Opettajatiimit osallistuvat koulutussarjaan
 • Vetää opetuksen kehittämispäällikkö
 • Uusien toimintamallien jalkauttaminen yksikön ja yliopiston sisällä
 • Vahvuuksia tasa-arvoisuus, monitieteisyys, vertaistuki

YHDESSÄ PAREMPAA PEDAGOGIIKKAA JA HYVÄ KIERTÄMÄÄN


2. Opiskelukyky, -motivaatio ja -taidot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

OPISKELUN TAITOKARTTA OPISKELUN JA OHJAUKSEN TUKENA

 • Opiskelun taitokartta -kokonaisuuden edelleen kehittäminen ja tulosten julkaiseminen hyödyntämään opiskelijan ohjausprosessia
  • Opiskelun taitokartta opiskelun ja ohjauksen tukena
  • Tukea muun muassa opiskelijoiden kokemiin lukemisen ja oppimisen haasteisiin

Lukemisen hitaus on sitkeä haaste ja heijastuu erityisesti aikapaineistettuun luetun ymmärtämiseen


Opiskelun taitokartta /Jyväskylän yliopisto

TUTKIMUKSEN KULKU

 • Poimimme aineistosta ne opiskelijat, jotka olivat arvioineet itsensä hitaaksi lukijaksi (N= 35).
 • Luokittelimme heidän faktoripistekeskiarvonsa opintopistekertymän mukaan, koska:
  • Lukemisen hitaus on tutkitusti nähty olevan sitkeä haaste ja heijastuu varsinkin aikapaineistettuun luetun ymmärtämiseen.(Parrila, R., Georgiou, G. & Corkett, J. 2007. University students with a significant history of reading difficulties: what is and what is not compensated?. Exceptionality Education Canada 17 (2), 195–220)
  • Laajemminkin opiskelijoiden kokemat lukemisen haasteet heijastuvat opiskelustrategioihin, heikommat strategiat voitiin yliopistossa todentaa (B.W. Bergey, S.H. Deacon, R. Parrila. The metacognitive reading and study strategies and academic achievement of university students with and without a history of reading difficulty.Journal of Learning Disabilities, 50 (1) (2017), pp. 81-94.
hitaiden lukijoiden opintopistekertymät ja faktorit/ Jyväskylän yliopisto

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

 • Pelkkä lukemisen hitaus ei ennusta opintopisteiden määrää.
 • Itsearvioidussa  opintojen suunnittelutaidossa, keskittymiskyvyssä ja sitkeydessä oli haasteita niillä opiskelijoilla, joilla opintopistemäärä oli vähäisempi.
 • Opiskelijoiden metakognitiiviset taidot kompensoivat lukemisen hitautta  (B.W. Bergey, S.H. Deacon, R. Parrila.The metacognitive reading and study strategies and academic achievement of university students with and without a history of reading difficulty.Journal of Learning Disabilities, 50 (1) (2017), pp. 81-94. ´

MITÄ PITÄISI TEHDÄ?

 • Rakentaa kurssien sisään elementtejä, jotka kehittävät metakognitiivista tietoisuutta.
 • Tukea yliopiston opetus- ja ohjaushenkilökuntaa siinä, että saavat konkreettisia keinoja siihen, miten metakognitiivista tietoisuutta kehitetään oman oppiaineen opetuksessa.
 • Antaa selkeät ohjeet opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen ohjeissa alkaen opetussuunnitelmasta yksittäisten kurssien ja kohtaamisten ohjeistukseen.
 • Ohjauskäytänteiden kehittäminen ja organisaation osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen opiskeluhaasteita kokevien opiskelijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi

Yhteystiedot: Irma Kakkuri, Elina Savilahti, Miika Kuisma, Hanna Laitinen


TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

ITSEARVIOINTIKYSELY

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskelukyvyn ja –taitojen kartoittaminen. Kartoituksen perusteella ohjaustoiminnan (luennot, ryhmänohjaukset, yksilöohjaukset) kehittäminen ja kohdentaminen havaittujen tarpeiden mukaan

MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire)- itsesäätelytaitokysely opiskelijoille, josta opiskelijat saavat myös palautetta

Kaksi tutkimuskohdetta

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijat
  • MSLQ-kyselyn (n=468) ja Fuksikyselyn (n=347) tulosten vertailu
  • Opiskelijat motivoituneita ja heidän oppimisuskomuksensa positiivisia; joitakin haasteita opiskelutekniikoiden käytössä, opiskelun säätelyssä ja ajanhallinnassa

Tulosten hyödyntäminen opiskelija- ja opettajatuutorointikoulutuksissa, johdantokursseilla, opetuksen kehittämisessä ym.

 • Kolmannen vuoden opiskelijat
  • MSLQ-kyselyn tulosten ja opintopistekertymän vertailu
  • Jatkuu vuoden 2019 loppuun, tällä hetkellä analysoitu n=60 otos

Alustavina havaintona merkittäviä eroja mm. minäpystyvyysuskomuksessa ja ponnistusten säätelyssä

Yhteystiedot: Elisa Sinikallio & Eila Pajarre


AALTO YLIOPISTO

AllWell-HYVINVOINTIKYSELY

Aalto-yliopiston opiskelijoilla toteutettava AllWell? –opiskeluhyvinvointikysely kartoittamaan opiskelijoiden oppimisen, opiskelukyvyn ja itsesäätelytaitojen tilannetta

 • Tuloksista aina opetussuunnitelmien uudistamiseen asti
AllWell-prosessi/Aalto yliopisto
Hyvinvointikyselyn vaiheet

TURUN YLIOPISTO

MOTIVAATIO TAITONA

PROMOT-MENETELMÄ

Lue lisää: https://ohohanke.fi/2019/06/24/promot-menetelma-opiskelumotivaation-tueksi/

Opiskelu edellyttää oppimistaitojen lisäksi ”motivaatiotaitoa”. Motivaatiotaidot ovat opiskelussa ja oppimisessa aktivoituvien tunteiden, ajatusten, tavoitteiden ja käyttäytymistapojen säätelykeinoja.

Sujuva opiskelu edellyttää oppimiselle myönteisten tunteiden ja ajatusten aktivoimista tai suojautumista pettymyksen tunteilta sekä itseä vahingoittavilta ajattelu- ja toimintatavoilta.

Oppimismotivaation säätelykeinoja tarvitaan esimerkiksi (esim. Salmela-Aro, 2018; Salonen ym., 1998):

 • oppimisen suunnitelmallisuudessa ja tavoitteellisuudessa (esim. pyrkimys ymmärtää ja hallita
 • päämääränä taitava opiskelu
 • oppimistilanteissa aktivoituvissa onnistumisen (esim. opiskeluinto, pystyvyysuskomukset)
 • epäonnistumisen kokemusten (esim. epäonnistumisen pelko, välttely ja korviketoiminta, kielteiset mielialat) säätelyssä
 • psyykkistä hyvinvointia tukevien tunteiden ja ajatusten valjastamisessa oppimisen tueksi (esim. itsemyötätunto, realistinen itsetunto, vähäinen itsekriittisyys)
 • opiskelua tukevien ihmissuhteiden ylläpidossa (esim. liittyminen muihin, sosiaalisen yhteyden kokemus)

PILOTTITUTKIMUS

Hankkeessa on pilottitutkimuksen kautta kehitelty Oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline opiskelijoille ja opettajille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 186 korkeakouluopiskelijaa.

 • Laaditaan motivaatiokirjallisuuden pohjalta korkeakouluopiskelijalle verkkopohjainen oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline, joka perustuu  motivationaalisiin orientaatiomalleihin.
OPPIMISMOTIVAATION ITSEARVIOINTILOMAKKEEN OSA-ALUEET/TURUN YLIOPISTO

Pilottitutkimuksen tulokset/Turun yliopisto

PROMOT-MENETELMÄN TÄMÄNHETKINEN TILANNE

 • Normidatan keruu meneillään
 • TY:n kokonaisotos: vastauksia 1678 (pe 3.5. klo 12.41), DL 10.5. 
  • Numeerista ja kirjallista palautetta työstetään
   • Numeerisen palautteen suunnittelu:
    graafiset esitykset ViLLE-oppimisanalytiikka-alustalle
   • Kirjallista palautetta varten opiskelijoiden motivaatiokäsityksiä kartoitetaan tulossa olevin haastatteluin (n = muutama)
 • EFYE-konferenssiin (17.-19.6.) osallistuminen Corkissa, Irlannissa 
 • Muiden kansainvälisten julkaisujen suunnittelu

MITÄ SEURAAVAKSI?

 • Opiskelijalle palaute vastausten perusteella =>   interaktiivinen arviointi- ja ohjausväline
 • Minkälainen palaute parhaiten tukee ja ohjaa  opiskelijaa?

Yhteystiedot: Satu Laitinen, Tiina Tuominen ja Ari Kaukiainen


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Psykologisten menetelmien integroiminen opetukseen

Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä

 • Opiskelijoilla on kohonnut riski erilaisille mielenterveyden ongelmille (Ibrahim, Kelly, Adams, & Glazebrook, 2012; Stallman, 2010)
 • Noin puolet (45% – 65%) ei hae ammattiapua ongelmiin (esim. Zivin et al., 2009; Cooke et al., 2006; Eisenberg, Golberstein, & Gollust, 2007)
 • Suurin osa opiskelijoista voi tutkimusten mukaan hyvin
 • Diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön osuus on kaksinkertaistunut v. 2000
 • Noin 20-30% kokee mielialaoireita
 • Noin 30% kokee runsaasti stressiä
 • Jännittämisen koki suurena ongelmana 11 % – 17 %
 • Yksinäisiä koki olevansa 5–7 % opiskelijoista (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012)

Hyvinvoinnin tukeminen opetuksessa

 • Hyvinvointi voidaan nähdä taitoina, joita on mahdollista opettaa
  • Osaan käsitellä voimakkaita tunteita ja kielteisiä ajatuksia
  • Tunnistan, mikä minulle on henkilökohtaisesti tärkeää
  • Osaan suunnitella ja sitoutua itselle tärkeiden asioiden edistämiseen
 • Taidot voivat olla tärkeitä akateemiselle opiskelukyvylle: huomioiminen muiden taitojen tukemisen rinnalla
 • Ennaltaehkäisevä ja haasteiden aikana tukeva ote vs. korjaava työ

AKATEEMINEN OPISKELUKYKY

 • Jyväskylän yliopistossa toteutettu luentosarjan osana psykologista taitoharjoittelua lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019
 • Ilmoittautuneita kurssille ollut yhteensä lähes 1200 opiskelijaa
  • Luentomuotoisella hyvinvointitaitojen kehittämisellä on etuja
  • Voidaan tavoittaa suuri joukko opiskelijoita
  • Ei tarvetta erikseen hakeutua tai ohjata palveluiden pariin
  • Normalisoidaan vaikeuksien esiintymistä
  • Nostetaan esiin hyvinvointitaitojen tärkeys suhteessa opiskeluun

TULOKSIA

Yhden luennon aikana voitiin vaikuttaa yleisesti psykologiseen joustavuuteen (hyvinvointitaitoihin)

 • Analysoitu 100 opiskelijan otos 1. vuoden opiskelijoita
 • Yhden luennon aikana voitiin vaikuttaa yleisesti psykologiseen joustavuuteen (hyvinvointitaitoihin) (p = .001, d = .18), joka on yhteydessä mm. stressin käsittelyyn ja myötätuntoon itseä kohtaan
  • Muutos avoimuudessa omalle kokemukselle (p < .001, d = .21), joka on yhteydessä mm. prokrastinaatioon ja itsekriittisten ajatusten käsittelyyn
  • Muutos arvojen mukaisessa toiminnassa (p = .018, d = .13), joka on yhteydessä mm. prokrastinaatioon ja opintomenestykseen
 • Luentomuotoinen taitojen opettaminen voi olla hyvä lähestymistapa

Yhteystiedot: Katariina Keinonen, Raimo Lappalainen ja Ana Gallego


3. Oppimisanalytiikka opetuksen, oppimisen ja ohjauksen tukena

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Analytiikan menetelmät ja välineet opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi

Lue lisää oppimisanalytiikasta: https://jyunity.fi/ajattelijat/oppimisanalytiikka-tuo-opiskelijoiden-toimijuuden-nakyviin/?fbclid=IwAR22-fkNkI9ftjUDo2q_hrRBKi2EVXgFVzpHUjeN3ZxC1z2Fm_jUsURLQws

Yhteystiedot: Päivikki Jääskelä, Ville Heilala, Tommi Kärkkäinen, Päivi Häkkinen


Up ↑