Tausta

Opintojen ja työelämään siirtymisen sujuvuus on kaikkien etu

Lähtösysäyksenä hankkeessa oli jaettu kiinnostus, yhteiset haasteet sekä kokemus aiheen parissa tehdystä työstä.

Selvitysten mukaan opiskelijoiden yksinäisyyden kokeminen, opiskeluverkostojen ulkopuolelle jääminen, akateemisten opiskelutaitojen puutteet sekä opiskelumotivaation ongelmat ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat haitallisesti opinnoissa etenemiseen (Ronkainen 2012). Suurin osa opiskelijoista voi hyvin, mutta mielialaoireita, stressiä, yksinäisyyden kokemusta ja oppimisvaikeuksia esiintyy yleisesti (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012; Opiskelijabarometri 2012).

Kasautuessaan nämä uhkaavat opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, jonka lisäksi opiskelija helposti jää vaille tutkimuksen osoittaman tärkeimmän viiteryhmänsä, muiden opiskelijoiden tukea (Boud ym. 2001). Opintojen viivästymisen lisäksi ongelmat voivat heijastua myös työnhakuun ja työllistyvyyteen.

Hankkeen toteuttamisen ja koko kehittämiskokonaisuuden tarpeen tunnistamisen taustalla on ollut tutkimukseen perustuva tieto niistä ongelmista, joita monilla suomalaisilla korkeakouluopiskelijoilla on kiinnittyä korkeakouluun ja opiskelijayhteisöön.

Hanke etsii tutkimusperustaisesti ratkaisuja, joiden avulla opiskelijoiden kiinnittymistä ja opiskelijahyvinvointia voidaan tukea laadukkaalla ohjauksella sekä pedagogista osaamista ja muulla korkeakouluhenkilöstön osaamista lisäävillä toimilla. Hanke toteutetaan siis vahvasti tutkimuslähtöisesti.

OHO! -hanke perustuu mukana olevien korkeakoulujen pitkään ja laajaan työhön opiskeluolosuhteiden kehittämisen parissa.

Up ↑