Toiminta

Yhdentoista korkeakoulun verkosto pureutuu kolmeen ydinteemaan konkreettisten toimintamallien ja tutkimuksen avulla.

1 Hyvään alkuun – ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota alusta alkaen

Kohteena on opiskelijan kiinnittyminen akateeminen ja sosiaalinen korkeakouluyhteisöön ohjausta kehittämällä.

  • Omaopettajien ohjausosaamisen vahvistaminen koulutussisältöjä uudistamalla (ml. opiskelun esteiden tunnistaminen, työelämä- ja uraohjausosaamisen kehittäminen)
  • Opiskelijatuutoreiden valmentaminen vertaisryhmätoimintaan
  • Toimintamalleja ja työkaluja opiskelijoille osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä työelämätiedon hankkimiseen
  • Vuorovaikutteisten menetelmien (kontakti- ja verkko-ohjauksessa) kehittäminen ja hyödyntäminen opintojen alusta alkaen.

Tutustu täällä tarkemmin.

2 Pedagogiikalla hyvinvointia – yhteisöllisyyden koulutussarjoja ja tutkimusperustaisia mittareita

Kohteina ovat yhteisöllinen pedagogiikka, opiskelutaidot ja oppimisen analytiikka.

  • Monitieteinen opettajaverkosto: Osallistavien pedagogisten toimintamallien kokeilu ja arviointitiedon jakaminen;
  • Opiskelukyky, -motivaatio ja -taidot: Verkkopohjaisten arviointi- ja ohjausvälineiden edelleen kehittäminen ja laajempi hyödyntäminen ohjausprosessissa;
  • Oppimisanalytiikka opetuksen, oppimisen ja ohjauksen tukena: opiskelijan edistymisen monitorointi; oikea-aikaisen palautteen saaminen; visualisointi, konkretisointi ja suhteutus tavoitetilaan; tutkimusdatan analysointi; kytkentä osaksi ohjausta (HOPS, ePortfolio).

Tutustu täällä tarkemmin.

3 Kaikkien korkeakoulu – valtakunnallinen saavutettavuuden kriteeristö ja työvälineitä

Kohteena on henkilöstön osaamisen vahvistaminen opiskelijoiden moninaisuuden tunnistamiseksi:

  • saavutettavuuden pedagoginen kehittämisohjelma
  • kriteeristö saavutettavuuden lisäämiseksi.

Tutustu täällä tarkemmin.

Yhteisöllisyys on hankekokonaisuuden perusta ja läpikulkeva periaate

Hankkeessa kutsutaan mukaan ja osallistetaan opettajia, opiskelijoita ja tukihenkilöstöä uusien työmuotojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kuitenkin hanketoimijoiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen, jota tukee kaikkia yhteistyökorkeakouluja edustava ohjausryhmä opiskelijajäsenineen. Yhteisöllisyyttä tukee myös tarkistuspisteet, jotka toteutetaan työpajoina ja seminaareina.

Yliopistoyhteisöä osallistamalla luodaan verkostomaisia toimintamalleja, joilla kehitetään yhteisöllisiä pedagogisia ratkaisuja, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Opiskelijat toimivat aktiivisina asiantuntijoina toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Up ↑