Opiskelukyky, hyvinvointi ja osallisuus osaksi korkeakoulutyötä.

Print
OHO! on Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushanke korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina 2017-2019. Hankkeen tavoitteena on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta.

OHO! edistää opiskelijan

  • opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
  • hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen.
  • osallisuutta kehittämällä opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista.

Hankkeen lähtökohtana on luoda optimaaliset edellytykset opiskelulle

Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, ylläpitää opiskelumotivaatiota ja vahvistaa opiskelutaitoja. Korkeakoulujen yhteistyönä uudistetaan ohjauksen
toimintatapoja, pedagogisia lähestymistapoja ja oppimisympäristöjä tunnustaen opiskelijoiden diversiteetin ja tarpeet yksilöllisiin opintopolkuihin. Tutkimuslähtöisyyttä noudattaen hyödynnetään runsasta ohjaukseen ja opiskelijahyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa (mm. ESR- ja SA-hankkeet).

Toimenpiteet edistävät opiskelijoiden kehittymistä hyvinvoiviksi yksilöiksi ja monipuolisiksi osaajiksi työelämään. Hankkeessa vahvistetaan henkilöstön ohjausosaamista ja kehitetään opettajien kykyä käyttää osallisuutta tukevaa pedagogiikkaa. Näin edistetään opiskelijan sitoutumista opiskelijayhteisöön jo opintojen alkuvaiheesta lähtien. Oppimisanalytiikan keinoin hankkeessa jalostetaan toteutuksessa kertyvää tietoa opiskelijan ja opintojen tilaa kuvaaviksi malleiksi.

Kolme kytkeytyvää kokonaisuutta

Hyvään alkuun ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota alusta alkaen

Kohteena on opiskelijan kiinnittyminen akateeminen ja sosiaalinen korkeakouluyhteisöön ohjausta kehittämällä.

Pedagogiikalla hyvinvointia – yhteisöllisyyden koulutussarjoja ja tutkimusperustaisia mittareita

Kohteina ovat yhteisöllinen pedagogiikka, opiskelutaidot ja oppimisen analytiikka.

Kaikkien korkeakoulu – valtakunnallinen saavutettavuuden kriteeristö ja työvälineitä

Kohteena on henkilöstön osaamisen vahvistaminen opiskelijoiden moninaisuuden tunnistamiseksi.